Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, 2100
Denmark

35 25 39 39

Krebs´skole er stiftet den 15. August 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og ligger på Østerbro, København.

P1000907.jpg

Skolepenge

SKOLEPENGE
 

På bestyrelsesmøde i "Den selvejende institution Krebs’ Skole" d. 20. november 2018 blev det vedtaget at skolepengene forøget med 100 kr., for næste skoleår. Skolepengene for skoleåret 2019/2020 betales i 11 mdr. efter følgende satser:

Pr. barn kr. 1.975,- om måneden.
Der ydes ingen søskendemoderation.
Ved indmeldelse på Krebs’ Skole betales et depositum på 3.000 kr. Beløbet henstår uforrentet og tilbagebetales ved skolegangens ophør.
For børnehaveklasse forudbetales skolepenge for august måned ved indmeldelse. Såfremt den tildelte plads ikke benyttes, tilfalder begge beløb skolen til dækning af administrationsomkostninger.

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Omfatter børnehaveklasserne, 1., 2. og 3. klassernes elever.
Åbningstiden er fra kl. 07.00 til 08.35 og fra kl. 13.40 til kl. 17.30 

SFO har udover de normale skoledage åbent til og med 3. juli 2020 samt igen fra 3. august 2020. Efter behov endvidere i efterårsferien, vinterferien og i dele af juleferien. På bestyrelsesmøde i ”Den selvejende institution Krebs’ Skole” 20. november 2018 blev det vedtaget at SFO betalingen forbliver uændret for næste skoleår.  

For deltagelse i SFO ordningen betales i 11 mdr. efter følgende satser:
Fra kl. 07.00 til 08.35    kr. 400,-
Fra kl. 13.40 til 16. 00    kr. 1.225,-
Fra kl. 13.40 til 17.30     kr. 1.475,- 

NB: Mindstebetaling for skolefritidsordningen udgør kr. 800 pr. måned. Såfremt der kun vælges morgenpasning, vil prisen således være kr. 800 pr. måned.
Tilmeldingen kan ændres og/eller opsiges med 2 måneders varsel ved udgangen af en kalendermåned. Ændring/opsigelse skal ske skriftligt. 

FRIPLADSER

Reduktion af forældrebetaling - skolepenge og skolefritidsordningsbetaling
Skolen skal for at modtage det offentliges tilskud til fripladser overholde visse meget stramme tidsfrister. Vi må derfor anmode forældre, der søger om nedsættelse af skolepenge for skoleåret 2019/2020, om skriftligt at rekvirere ansøgningsblanket på skolen. Dette må nødvendigvis ske i slutningen af skoleåret, og skolen skal have blanketten tilbage med alle udfyldninger i orden senest fredag den 23. august 2019.

Befordringsgodtgørelse

Befordringsgodtgørelse for skoleåret 2019/2020
Forældre kan ansøge om tilskud til befordring mellem skole og hjem såfremt medenstående afstandskriterier er opfyldt:
Klassetrin                                       Mindste afstand           Maksimal afstand
Børnehaveklasse til 3. Klasse     2,6 km                                            12, 5 km
4. klasse til 6. klasse                     6,1 km                                            16,0 km
7. klasse til 9. klasse                     7,1 km                                             16,0 km
Skolen fastsætter selv regler for tildeling af befordringsmidler blandt ansøgerne. Tildelingen vil i lighed med sidste år være indkomstafhængig - jvf. fripladsordningen.
Ansøgningsskema kan rekvireres på regnskabskontoret i slutningen af skoleåret og skolen skal have blanketten tilbage med alle udfyldninger i orden senest fredag den 23. august 2019 .

ØVRIGE UDGIFTER

Krebs’ Skole afholder fire lejrskoler i løbet af skolegangen.
To indenlandske i 4. og 6. klasse og to udenlandske i 7. og 9. klasse.
Forældreandelen af udgifterne udgjorde i 2018/19 følgende pr. barn:
Jægerspris (4.kl)          kr. 550,-
Bornholm (6.kl)           kr. 1.650,-
London      (7.kl)          kr. 4.600,-
Skotland    (9.kl)          kr. 6.300,-    

Forældrene anskaffer skolebøgerne efter skolens anvisning. Det årlige udgiftsniveau spænder fra ca.
kr 1800 i de mindste klasser til ca. kr. 3700 i de største klasser.

Fra 6. klasse medbringer eleverne egen pc. til brug i undervisningen.