Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, 2100
Denmark

35 25 39 39

Krebs´skole er stiftet den 15. August 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og ligger på Østerbro, København.

bw-2b-Filmic2.jpg

Profil

PROFIL
 

Krebs’ Skole

Krebs’ Skole er en selvejende institution, der som overordnet mål har at undervise på grundskoleniveau fra børnehaveklasse til og med niende klasse under den til enhver tid gældende lovgivning.  

Krebs’ Skoles virke er omfattet af Lov om Frie Grundskoler, og skolen er prøveberettiget med ret til at føre eleverne til Folkeskolens Prøver efter niende klasse. 

Krebs’ Skole er ikke tilknyttet særlige pædagogiske retninger, men bestræber sig på at bibringe eleverne et solidt bogligt fundament i en tryg ramme. Undervisningen tilrettelægges og afvikles i et fast skema, der meddeles ved skoleårets begyndelse.

Skolens dagligdag præges af en række traditioner og skolens historiske bygninger af en række særpræg – alt sammen medvirkende til at skabe en ramme for personligt engagement i skolens liv. Engagement i varetagelsen af undervisningsopgaven for skolens ansatte og engagement i tilegnelsen af undervisningen for skolens elever og forældre.

Privilegiet ved at være valgt undervisningssted for skolens elever gennemsyrer skolens virke. Ganske som forældrenes bevidsthed om netop dette tilvalg medvirker til en fælles bestræbelse på en dagligdag præget af gensidig respekt og tryghed.


FORÆLDRESAMARBEJDE

Kontakten mellem hjem og skole bygger først og fremmest på en gensidig aftale om, at forældre og lærere henvender sig til hinanden, når problemer opstår, uafhængigt af møder, samtaler og besøg.

Denne aftales betydning fremhæves både på det første møde med forældrene og på den første skoledag.  Og den indebærer, at hvad enten forældre vil spørge til forhold i selve skolegangen, eller de ønsker at underrette skolen om elevens hjemlige forhold, kontakter de enten klasselæreren eller skolens bestyrer. 

Forældremøde kommende børnehaveklasser
Mødet for det kommende skoleårs nye forældre sigter på at give en introducerende orientering, dels om skolen og dens baggrund, dels og først og fremmest om arbejdet i børnehaveklasserne. Dette møde finder sted i maj. 

Forældremøde børnehaveklasser
Mødet for børnehaveklassernes forældre, der finder sted i september, fortsætter og udvider det orienterende møde, der fandt sted i maj. 

Forældremøde 1.klasserne
Mødet for 1.klassernes forældre, der finder sted i september, orienterer om skolens historie og om de principielle retningslinjer i dens pædagogik og i dens holdning til en række almene spørgsmål. Ved dette møde gennemgår de to 1.klassers lærere gangen i det daglige arbejde, arbejdsvanerne, bøgerne, undervisningens mål og det daglige spil mellem arbejdet på skolen og forberedelserne hjemme. 

Forældremøde øvrige klassetrin
På alle klassetrin afholdes introducerende forældremøder i skoleårets første uger, hvor lærerene kort fremlægger den planlagte undervisning for forældrene. Endvidere kan forældremøder etableres, såfremt forældre og lærere finder det nyttigt, at alle samles til drøftelse af aktuelle forhold i klassen og dens arbejde. 

Forældresamtaler
Forældresamtaler afholdes på samtlige klassetrin. Her mødes forældre og lærere for at drøfte den enkelte elevs skolegang. Desuden afholdes der i forbindelse med uddannelses vejledning forældresamtaler i 9.klasse. Her drøftes den videre skolegang, især alle de muligheder, som eleven kan vælge imellem, når skolegangen hos os ophører. 

Forældrebesøg
Forældrebesøg finder sted, når forældre har brug for at se, hvordan deres barn arbejder i en skoletime. Sådanne besøg kan naturligvis arrangeres på alle klassetrin, men er af mange årsager kun aktuelle på de yngste klassetrin. Aftale om forældrebesøg træffes mellem forældre og klasselærer.


TRIVSEL

En forudsætning for et udbytterigt skoleforløb er alle implicerede parters trivsel.

Allerede inden skolestarten tydeliggøres ved møder og samtaler med forældrene skolens arbejdsmæssige rutiner.

En helt afgørende forudsætning for skoledagens positive afvikling er forældrenes forståelse og respekt for skolens arbejdsform og pædagogiske præference.

På Krebs’ Skole funderes det pædagogiske arbejde på en gensidig forventning om et højt fagligt niveau. Undervisningens tilrettelæggelse og afvikling varetages af skolens ansatte, der har det professionelle ansvar for at tilrettelægge en velforberedt og engageret undervisning.

Eleverne forventes – med forældrenes opbakning – at honorere de krav til deltagelse og forberedelse, som underviseren opstiller.

Forberedelse er en væsentlig del af skolens forventninger. Forberedelsens insisteren på den personlige fordybelse betragtes som en central del af skolegangen. Uden elevernes forberedelse kan de opstillede mål ikke overkommes. Uden forældrenes opbakning til netop denne forberedelse, kan eleven ikke honorere kravene.

Til elever med indlæringsmæssige vanskeligheder tilbydes specialundervisning på alle klassetrin. Specialundervisningen, der varetages af lærere med speciallæreruddannelse, tilrettelægges i særlige undervisningsforløb. Både i kortere, intensive kurser og i længere forløb i samarbejde med en psykolog tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning yder endvidere rådgivningsmæssig bistand til skolens lærere i situationer, hvor elevers undervisningsmæssige udbytte er udfordret. Skolens eget beredskab, i form af uddannede AKT-medarbejdere, kan ligeledes i et samarbejde mellem eleven, hjemmet, klasselæreren og skolens ledelse yde hjælp i tilfælde af forhold og situationer, som måtte vanskeliggøre et udbytterigt undervisningsforløb.

Begrebet respekt udgør en helt central præmis for hele skolens virke. En respekt der går i alle retninger og omfatter alle implicerede. Den respektfulde omgangstone og den respektfulde tilgang betragtes ikke alene som et uafviseligt krav til hverdagen, men som det trygge fundament, hvorpå elevens indlæring baseres.

Trygheden i hverdagen muliggøres kun ved en erkendelse af den fælles opgave, ved alle impliceredes samspil mellem loyalitet og ansvar for netop denne fælles opgave.

Kombinationen af skolens professionelle formåen og forældrenes indsigtsfulde valg og opbakning ønskes ikke alene at befordre en undervisning på et højt fagligt niveau, men som overordnet mål at bibringe eleverne et ansvar og en respekt for egne evner.


FRAVÆR

Undervisningsårets 200 undervisningsdage er udgangspunkt for planlægning og afvikling af undervisningen.

Ved sygefravær orienteres skolen skriftligt efter endt fravær.

Fravær på grund af ferie på skoleårets undervisningsdage betragtes som absolut ekstraordinært. Skolen kan kun give tilladelse til ekstraordinært fravær på baggrund af forældrenes skriftlige henvendelse til skolen.

Det understreges, at elevers fravær til ferier ikke medfører afvigelser fra undervisningens allerede meddelte planlægning. Det betragtes endvidere som elevens og hjemmets opgave, at holde sig orienteret om pensum, lektier og afleveringer i fraværsperioden.

Ved længerevarende sygefravær tilrettelægges en arbejdsplan mellem hjem og skole.