Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, 2100
Denmark

35 25 39 39

Krebs´skole er stiftet den 15. August 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og ligger på Østerbro, København.

P1000952.jpg

Evaluering

Evaluering
 

evaluerings- og opfølgningsplan

Emner der jævnligt evalueres.

Evaluering Form Frekvens
Elevstandpunkter Karakterbøger:
2. til 6 klasse - udtalelser og standpunkter. 7. til 9. klasse - udtalelser og karakterer. Forældresamarbejde.
Lærermøder.
Karakterbøger fire gange årligt.
Forældresamtaler 1 gang årligt og efter behov.
Elevernes faglige færdigheder Interne test, fremlæggelser og nationale test mm. Dette er forskelligt fra fag til fag og bestemmes af den enkelte lærer. Frivillige Nationale Test følges på de respektive klassetrin, som testen henvender sig til. Hvert år har alle klasser fra 2. -8. klasse 2 interne årsprøver
Elevtrivsel Lærermøder hvor hvert barn følges af lærergruppen omkring barnet. Elevsamtaler med klasselærer. Lærermøder to gange årligt og elevsamtaler en gang.
Undervisningsmiljø/
undervisningsmiljøvurdering
Spørgeskemaundersøgelse af undervisningsmiljø, UMV, elevråd samt lovpligtigt tilsyn UMV hvert 3., 4. år. Elevråd 3-4 gange årligt. Tilsynsførende 1-3 dage årligt.
Arbejdsmiljø / arbejdspladsvurdering Arbejdsmiljødag eller spørgeskema. Arbejdsmiljøudvalg, arbejdstilsynet Arbejdsmiljødag en gang årligt. Arbejdsmiljø-udvalgsmøder, 4 gange årligt. Arbejdstilsynet ca. hvert 3. år
Lærerfaglighed og trivsel Medarbejderudviklingssamtaler. En gang årligt
Lærersamarbejde Lærerrådsmøder og fagudvalgsmøder Lærerråd fire gange årligt. Fagudvalg fire gange årligt pr. fag.
Samarbejde
lærer/ledelse
Medarbejdersamtaler samt lærerrådsmøder Henholdsvis én og fire gange årligt

Elevstandpunkter og trivsel

Elevernes udbytte af undervisningen og forståelse af faget følges nøje af faglærerne. Tiltag sættes i værk i tæt samarbejde mellem skole og hjem.

Ud over de daglige observationer lærerne gør i klassesituationen, evalueres den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel af lærergruppen ved to årlige lærermøder. Disse forberedes ved skriftlige vidnesbyrd fra lærerne og følges op i samarbejde mellem skole og hjem, eventuelt AKT og den pædagogisk-psykologiske rådgivning, der er tilknyttet skolen.

I folkeskolen udarbejdes elevplaner. På Krebs’ Skole har vi tradition for at varetage evaluering og tiltag i forhold til den enkelte elev ved afholdelse lærermøder og vidnesbyrd.


Undervisningsmiljøvurdering

UMV


Opfølgning

Generelt er alle disse hyppigt forekomne og stærkt rammesatte evalueringer en del af skolens opfølgning. Her afdækkes udfordringer (opmærksomhedspunkter) og løsningsmodeller diskuteres (opfølgningstiltag).

Tilsynsførendes rapport
Karaktergennemsnit
Karakterfordeling
3 mdrs. overgang til uddannelse i procent for 9. klasse


7-trinsskalaen (Current scale)

Dansk version
English version